Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ASrioolinspecties V.O.F.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ASrioolinspecties: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ASrioolinspecties V.O.F. gevestigd te Assen, of een aan haar gelieerde onderneming een overeenkomst is aangegaan.
opdrachtgever: degene of de rechtspersoon die aan ASrioolinspecties opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene of de rechtspersoon aan wie ASrioolinspecties een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan;
overeenkomst: de overeenkomst tussen ASrioolinspecties en opdrachtgever;
opdracht: de uit de overeenkomst voortvloeiende door ASrioolinspecties uit te voeren werkzaamheden; consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en ten behoeve van wie door of vanwege ASrioolinspecties diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen ASrioolinspecties en opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 3. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft opdrachtgever het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. ASrioolinspecties en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en duur van de overeenkomst

 1. De door ASrioolinspecties gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. ASrioolinspecties is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen deze geldigheidsduur wordt bevestigd.
 2. De aanbiedingen en verrichtingen van ASrioolinspecties zij gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz; van de door de opdrachtgever aan ASrioolinspecties verstrekte gegevens en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schaden, van welke aard dan ook indien ASrioolinspecties is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan ASrioolinspecties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ASrioolinspecties worden verstrekt. ASrioolinspecties heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door ASrioolinspecties retour is ontvangen.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.
 6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na het einde van de looptijd stilzwijgend verlengd, tenzij ASrioolinspecties of opdrachtgever de overeenkomst voor het einde van de looptijd opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 7. Ingeval opdrachtgever een particulier is, bedraagt de opzegtermijn na een stilzwijgende verlenging 1 maand.
 8. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen door ASrioolinspecties en opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.
 9. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde dienst, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. ASrioolinspecties zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en ASrioolinspecties zien op inspanningsverplichtingen en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. ASrioolinspecties bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. ASrioolinspecties zal zo mogelijk rekening houden met tijdig aangegeven en verantwoorden van de wensen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 3. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of die anderszins ten gunste van opdrachtgever zijn gesteld, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever niet een recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor haar uit deze overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst, voortvloeit.
 4. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal ASrioolinspecties nader overleg omtrent de uitvoering van de overeenkomst plegen met opdrachtgever. Indien dit overleg niet tot een voor beide aanvaardbaar resultaat leidt, is opdrachtgever eerst nadat zij ASrioolinspecties schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder het stellen van een nadere redelijke termijn en ASrioolinspecties niet binnen de aldus gestelde termijn is nagekomen, slechts gerechtigd het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is ASrioolinspecties niet tot enige schadevergoeding verplicht.
 5. ASrioolinspecties bepaalt op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. ASrioolinspecties houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de eventuele wensen en/of suggesties van opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van ASrioolinspecties bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 6. Behoudens partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de aanspraken op grond van de door opdrachtgever verleende opdracht aan de ASrioolinspecties uitsluitend ten aanzien van opdrachtgever en dus niet ten aanzien van de aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
 7. Tenzij dat door de ASrioolinspecties uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan opdrachtgever niet op het resultaat van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ASrioolinspecties het r1. 9. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. ASrioolinspecties is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
  Bij werkzaamheden aan de buitenkant van een object is het ASrioolinspecties toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

Artikel 5 Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de kant van ASrioolinspecties is ASrioolinspecties naar haar         keuze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ASrioolinspecties geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ASrioolinspecties niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ASrioolinspecties, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Indien ASrioolinspecties bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is in de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds verrichtte gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht/overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging wordt schriftelijk vastgelegd.
 2. ASrioolinspecties zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Geheimhouding, digitale gegevens & privacy

 1. ASrioolinspecties is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de opdracht, de door opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door ASrioolinspecties krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder begrepen data, adviezen, rapporten, verslagen en plannen. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel ASrioolinspecties krachtens wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak verplicht is de bedoelde informatie te openbaren. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 2. ASrioolinspecties is gehouden haar uit de artikelen 7.1 voortvloeiende verplichtingen eveneens schriftelijk op te leggen aan haar werknemers en door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Bij de totstandkoming van een overeenkomst legt ASrioolinspecties gegevens van opdrachtgever vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

– ten behoeve van de uitvoering van de opdracht;
– ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten;
– ten behoeve van marktonderzoek;
– voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf.

 1. ASrioolinspecties verstrekt deze gegevens niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ASrioolinspecties V.O.F, Groningerstraat 184A te Assen. Opdrachtgever kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan opdrachtgever te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van ASrioolinspecties via e-mail, telefoon en/of post.

Artikel 8 Prijzen 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs, daaronder begrepen abonnementsgelden of vaste tarieven, overeenkomen dan wel overeenkomen dat de prijs wordt berekend op grond van werkelijk bestede uren en de in de overeenkomst vermelde tarieven.
 2. De door ASrioolinspecties opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder, doch niet uitsluitend, verzend-, transport- en/of administratiekosten, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór de uitvoering van de opdracht, de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag ASrioolinspecties de prijs overeenkomstig die wijziging, aanpassen.
 4. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging worden als “meerwerk” gekenmerkt en worden apart in rekening gebracht tegen de gebruikelijke tarieven die ASrioolinspecties ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden hanteert.
 5. ASrioolinspecties is gerechtigd haar prijzen jaarlijks te verhogen met de inflatiecorrectie volgens de CBS Consumentenprijsindex (CPI).

Artikel 9 Betaling

 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden door ASrioolinspecties is opdrachtgever aan ASrioolinspecties de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW en overige overeengekomen emolumenten. Betaling door opdrachtgever van deze vergoeding geschiedt, zonder aftrek, korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen, contant of via pin. Wanneer opdrachtgever op een andere wijze betaalt, is ASrioolinspecties gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 2. Wanneer opdrachtgever betaalt middels een overschrijving op de rekening van ASrioolinspecties dient dit uiterlijk veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden, in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door ASrioolinspecties aan te wijzen bankrekening. ASrioolinspecties is bevoegd extra kosten voor deze betaalwijze in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van opdrachtgever is ASrioolinspecties bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 4. Indien ASrioolinspecties haar vordering ter incasso uit handen heeft moeten geven, is opdrachtgever in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag, met een minimum van € 250,–, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, opdrachtgever daarnaast gehouden is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel, etc. te vergoeden. ASrioolinspecties is gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan opdrachtgever. Ingeval opdrachtgever een consument is, zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.
 5. ASrioolinspecties is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is ASrioolinspecties bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan ASrioolinspecties uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door ASrioolinspecties verrichte werkzaamheden binnen veertien dagen nadat hij het vermeende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk en gedagtekend aan ASrioolinspecties kenbaar te maken. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot gefactureerde bedragen schriftelijk en gedagtekend, binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur naar aanleiding waarvan opdrachtgever wenst te reclameren, aan ASrioolinspecties kenbaar te maken. Zojuist genoemde termijnen zijn vervaltermijnen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens een reclame als in artikel 10.1 bedoeld. Evenwel is opdrachtgever toch bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens een reclame als bedoeld in de eerste volzin van artikel 10.1 ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van ASrioolinspecties.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van ASrioolinspecties terecht reclameert, is ASrioolinspecties bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verplicht te zijn verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 4. Rechtsvorderingen tegen ASrioolinspecties, waartoe een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst aanleiding geeft, verjaren door verloop van 1 jaar. Zij vervallen na 2 jaren.
 5. ASrioolinspecties De verjaringstermijn c.q. vervaltermijn vangt aan op de eerste dag na afloop van een termijn van een kalendermaand na het sluiten van de betreffende overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover uit hoofde van of voortvloeiend uit de overeenkomst enige aansprakelijkheid op ASrioolinspecties zou komen te rusten, is daarop het bepaalde in dit artikel van toepassing.
 2. In de eerste plaats wordt de aansprakelijkheid voornoemd beperkt tot uitsluitend directe schade. ASrioolinspecties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door ASrioolinspecties.
 3. In de tweede plaats is de aansprakelijkheid van ASrioolinspecties beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van de netto-omzet die in de zes maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade bij opdrachtgever door ASrioolinspecties in rekening is gebracht. Indien het een verzekerd belang betreft, hetgeen ter bepaling aan ASrioolinspecties voorligt, is de aansprakelijkheid in dat concrete geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van ASrioolinspecties in dat geval wordt uitgekeerd.
 4. ASrioolinspecties is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat ASrioolinspecties is uitgegaan van door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. ASrioolinspecties is tevens niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van ASrioolinspecties ingeschakelde derden.
 6. ASrioolinspecties is voorts nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die op advies c.q. op verzoek van opdrachtgever door ASrioolinspecties zijn ingeschakeld. ASrioolinspecties is ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van zaken die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 7. ASrioolinspecties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor stof en/of vocht dat binnendringt als gevolg van bouwkundige gebreken.
 8. ASrioolinspecties is nimmer aansprakelijk voor schade aan het leidingwerk of andere zaken als gevolg van het gebruik van ontstoppingsmiddelen door opdrachtgever of derden.
 9. ASrioolinspecties is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit het niet naleven van adviezen en of voorschriften welke uitdrukkelijk door of namens ASrioolinspecties aan opdrachtgever zijn verstrekt. Schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van opdrachtgever.
 10. Eventuele in het bedrijf van ASrioolinspecties aanwezige zaken van derden (zowel die van opdrachtgever als van andere personen) zijn tegen geen enkel risico verzekerd. ASrioolinspecties is in geen enkel geval, ook niet bij diefstal, verduistering, vernieling of anderszins aansprakelijk, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ASrioolinspecties of van haar leidinggevend personeel.
 11. ASrioolinspecties heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens ASrioolinspecties .
 13. Opdrachtgever vrijwaart ASrioolinspecties tegen en stelt ASrioolinspecties schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 12  Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt ASrioolinspecties in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. Opdrachtgever zorgt er voor dat ASrioolinspecties tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens. De kosten samenhangend met en voorkomend uit het aanvragen van een vergunning en/of precariorechten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van een object is het ASrioolinspecties toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 4. In overleg tussen opdrachtgever en ASrioolinspecties zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door ASrioolinspecties, kosteloos ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van ASrioolinspecties, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van ASrioolinspecties. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van ASrioolinspecties eraan mee te werken, dat ASrioolinspecties bedoelde goederen terug kan nemen.
 5. In overleg met ASrioolinspecties zal opdrachtgever ten behoeve van het personeel van ASrioolinspecties voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
 6. Opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoord gebruik van een eventuele opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
 7. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van ASrioolinspecties behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient opdrachtgever ASrioolinspecties hiervan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 13 Opzegging

 1. ASrioolinspecties kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surséance van betaling van opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen opzeggen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 2. ASrioolinspecties heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien ASrioolinspecties de overeenkomst opzegt krachtens de in het eerste en/of tweede lid genoemde redenen, is ASrioolinspecties jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Indien:
  opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;
  b. aannemelijk is dat opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens ASrioolinspecties zal (kunnen) voldoen;
  heeft ASrioolinspecties het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen opdrachtgever en ASrioolinspecties bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van opdrachtgever jegens ASrioolinspecties uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval opdrachtgever aan ASrioolinspecties afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Voorts is ASrioolinspecties bevoegd de opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ASrioolinspecties geleverde zaken blijven eigendom van ASrioolinspecties totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met ASrioolinspecties gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ASrioolinspecties zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door ASrioolinspecties geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat ASrioolinspecties zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ASrioolinspecties of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ASrioolinspecties zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien ASrioolinspecties van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. ASrioolinspecties is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en ASrioolinspecties is Nederlands recht van toepassing.
 4. Elk geschil tussen opdrachtgever en ASrioolinspecties, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ASrioolinspecties haar statutaire zetel heeft.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.